Policy EVENTS, ONLINE COUSRES

H παρούσα πολιτική ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  των συμμετεχόντων αναφορικά  τις  υπηρεσίες που προσφέρει ο παρόν διαδικτυακός τόπος https://konstantinosc.com, ήτοι σεμινάρια , events (με φυσική παρουσία) καθώς  και online μαθήματα, events και products (υπηρεσίες online που βρίσκονται προς πώληση στον διαδικτυακό τόπο).

Ο κάθε συμμετέχων σε όλα τα παραπάνω δεσμεύεται για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Ο κάθε συμμετέχων δεσμεύεται να συμπεριφέρεται με σεβασμό προς τις οδηγίες  του δασκάλου και  προς τους άλλους συμμετέχοντες . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διατάραξη  της ομάδας , ο δάσκαλος έχει δικαίωμα να αποβάλει τον συμμετέχοντα, χωρίς ο τελευταίος να έχει κάποιο δικαίωμα για επιστροφή του ποσού που κατέβαλε για την παρακολούθησή του μαθήματος , σεμιναρίου κτλ.

Οι ημερομηνίες, οι ώρες και οι χώροι υλοποίησης των σεμιναρίων, των μαθημάτων μας και των λοιπών εκδηλώσεών μας, αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας ή αναφέρονται ρητά στον συμμετέχοντα κατά την διαδικασία της εγγραφής του. 

Ο δάσκαλος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο υλοποίησης του σεμιναρίου, των μαθημάτων και των λοιπών εκδηλώσεων  και θα ενημερώσει τον συμμετέχοντα μόλις μια τέτοια αλλαγή γίνει γνωστή. 

Ο δάσκαλος διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή/και μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και η συμμετοχή τους θα μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία διεξαγωγής. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραστούν κατά τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης, ώστε είτε να τους επιστραφεί το τίμημα που κατέβαλαν , είτε να μεταθέσουν την συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της επιστροφής  του ως άνω ποσού ,  ο δάσκαλος δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τον συμμετέχοντα.

Ο Δάσκαλος σε κάθε περίπτωση θα κάνει οτιδήποτε δυνατό για να αποφύγει τέτοιου είδους αλλαγές. Επιπλέον, ο  δάσκαλος μπορεί να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα εάν κριθούν απαραίτητες για την καλύτερη εμπειρία των συμμετεχόντων.

Πολιτική Επιστροφών

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Το δικαίωμα κατά συνέπεια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο του σεμιναρίου, μαθήματος κτλ.

Περιορισμός ευθύνης

Ο διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις της εικόνας και της ποιότητας του βίντεο βλέπετε στην οθόνη του προσωπικού σας υπολογιστή, καθώς και σε κάθε άλλη οθόνη οποιασδήποτε άλλης συσκευής (κινητό, laptop, tablet), δεδομένου των διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εκάστοτε οθόνης.

Ακυρώσεις

Για ακυρώσεις συμμετοχής μέχρι και  τριάντα  (30 ) ημέρες πριν από την έναρξη του event επιστρέφεται όλο το ποσό που έχει καταβάλλει ο συμμετέχων. 

Για ακυρώσεις σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες από την έναρξη του event δεν  μπορεί να γίνει καμία επιστροφή ποσού, εφόσον η ακύρωση οδηγήσει σε απώλεια εσόδων λόγω μη κάλυψης της θέσης. Εξαιρούνται σοβαρές και αποδεδειγμένες περιπτώσεις υγείας.

Για την παρακολούθηση online μαθημάτων  events και λοιπών products  είναι απαραίτητη η εξόφληση του τιμήματος ενώ επιστροφές ποσών για αυτές τις υπηρεσίες  (online μαθημάτων  events και λοιπών products ) δεν είναι δυνατή. 

Εάν ο συμμετέχων  δεν παρακολουθήσει το online σεμινάριο , μάθημα, του οποίου το τίμημα έχει εξοφλήσει και αποχωρήσει οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,  μαθήματος, ο δάσκαλος δεν υποχρεούται να του επιστρέψει το κατεβληθέν  ποσό.

Περιορισμένη άδεια χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας για καθαρά προσωπική χρήση

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος σας παρέχει περιορισμένη,  αποκλειστική, και ελεύθερη άδεια χρήσης για χρήση, παρακολούθηση, εκτύπωση ή κατέβασμα του περιεχομένου τoυ σεμιναρίου/μαθήματος  για αυστηρά προσωπική σας χρήση. Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν περιλαμβάνει εμπορική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα : (α) να τροποποιήσετε, χρησιμοποιήσετε την μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής ή δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βασισμένο είτε στην Ιστοσελίδα είτε στο Περιεχόμενο αυτής, (β) να συλλέγετε πληροφορίες λογαριασμού ή πληροφορίες του χρήστη για προσωπικό όφελος ή τρίτου μέρους πέραν των σκοπών της επεξεργασίας και συλλογής των δεδομένων όπως περιγράφονται, (γ) να χρησιμοποιείτε μεταδεδομένα ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κρυφού κειμένου χρησιμοποιώντας τα διακριτικά στοιχεία της Ιστοσελίδας, εμπορικά σήματα ή άλλα προϊόντα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας.

Οποιοδήποτε Περιεχόμενο του παρόντος διαδικυτακού τόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σύμφωνα με την περιορισμένη άδεια χρήσης που παρέχεται στην παρούσα ενότητα. 

Ο συμμετέχων δεσμεύεται ότι δεν θα μοιραστεί με κανέναν άλλο τους αποκλειστικούς κωδικούς που  αφορούν την δική του αγορά και το υλικό που λαμβάνει αγοράζοντας μία υπηρεσία ή event.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected]

Access my 10 easy tips

for living a vibrant, healthy, joyful life.

Here is a gift for you to make you feel great. Write your email here and I will send you my 10 tips for vibrant health. You will also receive my newsletter with news, tips, events, suggestions and inspirations for better living. *Your contact information will not be shared or used for any other purpose*

Mind your Mind

Αυτό είναι ένα podcast για εσάς! Εδώ μοιράζομαι μαζί σας τρόπους για να εμπνευστείτε, να παρακινηθείτε, να βελτιώσετε τον εαυτό σας.  

Listen now